Tolmae wroc aw

V vseh podjetjih, v katerih prodira v nastanek me¹anice zraka s plini, hlapi in vnetljivimi meglicami, obstaja nevarnost v¾iga in posledièno eksplozije. Proizvodnja in skladi¹èenje elektrostatiènih nabojev ¹e vedno poteka v proizvodnem procesu.

Izpusti akumulirane dejavnosti so znani in v ozraèju, polnem vnetljivih snovi, ogro¾ajo varnost osebja in vse rastline. Delno je delodajalec tudi zagotavljanje izpustov teh snovi iz zraka in zaviranje njihovega odlaganja z ustreznim prezraèevanjem. To je le ena od mnogih nalog, ki jih v opredelitvi ministra za gospodarstvo 8. julija 2010 v bistvu zahteva minimalne zahteve glede zaupanja in poklicne higiene, skupaj z enostavnostjo eksplozivnega ozraèja na delovnem mestu.Va¹emu osebju morate zagotoviti varne delovne pogoje, in èe kljub vsem ukrepom, ki so bili sprejeti v sodobnem èasu, ¹e vedno obstaja nevarnost eksplozije, mora posadka podrobno obve¹èati, doloèiti obseg nevarnosti, stalno spremljati razmere in poleg tega zmanj¹ati ¹kodljive uèinke morebitne eksplozije. Pri tem se ustvari dokument z varnostno eksplozijo, to je dokument, ki je za¹èiten pred eksplozijo. Zahteva, da stojite, preden ustvarite mesto v nevarni vsebini. Delodajalec je skupaj z uredbo zavezan:- prepreèevanje zaèetka eksplozivnega ozraèja, \ t- prepreèevanje v¾iga v zgoraj omenjenem vzdu¹je,- zmanj¹anje ¹kodljivih uèinkov eksplozije.V besedilu mora delodajalec evidentirati vsa in¹pekcijska in vzdr¾evalna dela na napravah, ki predstavljajo gro¾njo. Doloèa vrsto varnostnih ukrepov, ki jih je treba sprejeti, treba je navesti tveganje in mesta, kjer lahko pride do v¾iga. Zaposleni se mora seznaniti s polno nevarnimi obmoèji (0, 1, 2, 20, 21, 22. Vstop v nevarno obmoèje mora biti posebej oznaèen z rumenim opozorilnim trikotnikom s èrno EX v sredini. Delodajalec mora tudi doloèiti naèine evakuacije in v primeru sprememb na lokaciji obrata, ki ima presti¾ v prostorih nevarnosti, mora DZPW stalno posodabljati.