Sistem aktivnega krmiljenja vzmetenja

Nekateri delovni pogoji lahko povzroèijo zelo izvirno tveganje nevarnih eksplozij, kar je verjetno ne le za pre¾ivetje ljudi, ampak tudi za veliko nevarnost za poljsko naravno okolje. Evropska unija je v smislu zmanj¹anja tveganja za nevarne izbruhe uvedla posebno direktivo, v kateri je doloèila Atex, katerega naloge so bile od junija 2003.

Atex (Atmosphere Ecplosible, torej dve zelo pomembni informaciji, ki se nana¹ata na za¹èito pred eksplozijo. Prva je 94/9 / EC - ATEX 100a, ki je posebna informacija o vseh zahtevah za dostavo razliènih kontrolnih, regulacijskih in varnostnih naprav na trg. To naèelo izhaja tudi iz zahtev za vse naprave in sodobne nadzorne sisteme, ki ostanejo v obmoèjih, izpostavljenih eksplozijam.

1999/92 / ES - ATEX 137, druga direktiva je druga direktiva, ki je ¹e posebej pomembna z vidika zaposlenih samih, ki morajo vsak dan spo¹tovati svojo kariero na prizadetem obmoèju. Predpisi tega naèela se v veliki meri zana¹ajo na varnost in varovanje zdravja vseh ljudi v ogro¾enem obmoèju.

Vsak dan se na na¹em trgu ustvarja vedno veè podjetij, ki ponujajo profesionalno ATEX usposabljanje, tisti, ki ¾elijo izvedeti veè o vseh informacijah o varstvu pred po¾arom, se lahko prijavijo za celovito usposabljanje. Tak¹ni teèaji so odlièna re¹itev in celo nujnost za ¾enske, ki so dnevno v potencialno eksplozivnih obmoèjih. Izvajanje ATEX usposabljanja je nad priporoèilom standarda PN-EN 60079-17, ki se nana¹a na zahteve glede usposobljenosti za vse osebje na obmoèju Ex. Omeniti je treba tudi, da usposabljanje na podroèju ATEX ne more nadomestiti teèajev za prvo pomoè, ki bi morali biti zgrajeni loèeno. Vredno je iskati tak¹na podjetja za usposabljanje, ki so v neposredni mo¾nosti ne le ATEX usposabljanja, ampak tudi usposabljanje za prvo pomoè.

Skladnost z direktivami ATEX je pomembna in omogoèa veliko prednosti. Prviè, v trenutnem slogu zagotavljamo maksimalno varnost v domaèi trgovini in, kar je najpomembnej¹e, upo¹tevamo doloèbe pravega zakona, zaradi èesar na¹e blagovne znamke ne izpostavljamo nepotrebnim denarnim kaznim. Ta pravila nam bodo pomagala zmanj¹ati gospodarske izgube, ki izhajajo iz potencialnih gro¾enj in napak na¹ih naprav. Uvedba teh svetov je ¹e vedno odlièen naèin za ¾enske, ki morajo usklajevati zdravstvene in varnostne storitve za tiste, ki so zanje odgovorni.