Priprava koles

Vo¾nja z vozilom je idealen ¹port, ki svoje uèence naèrtuje v skoraj vseh starostnih skupinah. Veèina kolesarjev uporablja samo dvokolesnike samo spomladi, kot kratek in udoben naèin za dostop do skupin in ustanov, pozimi pa zaradi te¾kih razmer na daljavo raje opustijo polo¾aj avtomobilov in javnega prometa. glede na spreminjajoèe se razmere na progi lahko uspe¹no in veselo uporabljate dvokolesnike za celo leto, ne samo na kolesarskem datumu. Torej, kaj je vredno opremiti, da je vo¾nja na vozilu èista in pozimi?

Ustrezna oblaèila. Ne nosim toplega pla¹èa ali jakne, ravno nasprotno. Navadna kurta bo povzroèila (¹e posebej pri premikanju kolesa velik del kilometrov, va¹e telo se bo veliko potilo, znoj, ki se izsu¹i pod jakno, pa bo uèinkovito zagotovil hlajenje telesa. Najbolj popolna re¹itev v tej kakovosti bo no¹enje termoaktivnega spodnjega perila. Njena te¾ava je, da odveèno odve¾emo vodno paro in vlago iz poljskega telesa, zaradi tega, ker ne bomo do¾iveli vlage in se v tem ne bomo poèutili hladno. Poleg tega imajo nekatere termoaktivne spodnje perilo nekak¹no membrano, v katero je pri¹lo, ki naèrtuje za¹èito telesa pred hladnim vetrom. To je potrebno in opremljeno s toplimi èevlji in biti sposoben imeti dodaten par nogavic. Osebno priporoèam nogavice z najpomembnej¹im dele¾em volne, zaradi tega, ker ne uporabljamo hladu. Prav tako je vredno poskrbeti za kolesarske rokavice. Dobra podjetja zagotavljajo dvoslojne rokavice: prvi razred je nepremoèljiv, ostalo pa uèinkovito zadr¾uje toploto v rokah.Priprava kolesa. Tako kot avto, kolo in potrebujemo posebne zimske dodatke, ki nam bodo zagotovili lepo in estetsko potovanje. Prviè, to so zimske pnevmatike in blatniki, v ekstremnih razmerah pa veriga. Ne smemo pozabiti na dejstvo, da je pozimi tematika pade veliko hitreje, zato se priporoèa nadaljnja razsvetljava in refleksija.

Imam mo¾nost, da je zgornji vodnik zavedel, da so se neopredeljeni kolesarji zavedali, da kolesarska sezona ne zavr¾e s padcem prvega snega in je pomagala pri odloèanju, kak¹no dodatno opremo moramo varno izkoristiti s tega prevoznega sredstva ne glede na vreme. Konec koncev, vo¾nja z vozilom ni samo zabavna, temveè bolj ¹portna, zaradi èesar bomo ostali zdr¾ljivi dlje.