Nadzor nad vremenom

Ekonomski kontroling je sestavni del kontrolinga v vseh velikih podjetjih. Kontroling se premika pri ugotavljanju potrebe po finanènih sredstvih, dobièkonosnosti naèinov financiranja podjetja, stro¹kov in dobièka, pa tudi ekonomske likvidnosti in ocene uèinkovitosti kapitalskih nalo¾b.

Nadzor se lahko razdeli na tri stopnje:- naèrtovanje,- izvajanje, \ t- nadzor.

Prviè se je kontroling uporabljal v tridesetih letih v ZDA. Dosegel je Daljni kontinent, predvsem zahvaljujoè nem¹kim podjetjem. Od 50-ih let prej¹njega stoletja opazujemo njegov nenehen razvoj. Na svet je pri¹el blizu vsem, zahvaljujoè veji mednarodnih korporacij, èeprav celo veèja skupina in majhna podjetja, vèasih celo ne zavestno, zaèenjajo uvajati kontrolna orodja. Ni te¾ko opaziti, da moramo z nadzorovanjem ustvariti povsod, kjer se ti vidiki pojavljajo pri upravljanju:

- decentraliziran sistem upravljanja podjetij,- Obstaja usmerjeno podjetje za doseganje dobro opredeljenih ciljev,- uveden je bil motivacijski sistem, ki vkljuèuje uèinkovitej¹e delovanje podjetja,- Izvaja se poslovodno raèunovodstvo, ki ima za posledico razumne finanène odloèitve- dobro voden sistem zbiranja informacij, \ t

Vstopanje v naèelo finanènega kontrolinga samodejno uveljavlja spremembe v svoji strukturi. Prilagojena je njena organizacijska struktura, finanèni sistem poravnave in kro¾enje dokumentov v dru¾bi. Brez dobrih raèunalni¹kih programov opravljanje ustreznega gospodarskega nadzora ni dodatno. Pri finanènem kontrolingu je poseben poudarek na uèinkovitem vodenju podjetja, kar pa ne dr¾i, ko se moramo odpovedati upravljalnemu raèunovodstvu.