Lektor nem kega jezika poznan

Mnogi ljudje povezujejo prevajalski poklic s prevodi razliènih besedil, knjig ali dokumentov, vendar je podroèje uporabe knjige v tem delu osredotoèeno tudi na potrebo po tolmaèenju. Prevajalec, da bi dobro uresnièil na¹o knjigo, bi moral v okviru svojega dela zagotavljati visoke jezikovne kompetence in ob¹irno znanje ter si z lastnim izobra¾evanjem nenehno zaèeti svoje znanje.

Èeprav veliko strokovnjakov pouèuje in pisno ter ustno, njihova lastnost sploh ni dovolj moèna, da bi lahko sklepali, da prevajalec obeh modelov opravlja dva loèena poklica.Vredno je dodati ¹e moè med besednimi in pisnimi prevodi. Pisni prevodi lahko trajajo dolgo, njihova podrobnost je zelo pomembna in kar se da resnièna, vsebina doloèenega izvornega besedila. Obstaja tudi velika prilo¾nost, da se pri pripravi ciljnega besedila pogosto uporabljajo slovarji, da se ga vkljuèi kot najbolj resnièno vsebinsko vrednost. Pri izdelavi tolmaèa so pomembni refleksi, sposobnost takoj¹njega prevajanja poslu¹anega govora, razumevanja in pozornega poslu¹anja govornika. Pridobivanje znanja, ki omogoèa dober ustni prevod, je delovno intenzivno, zahteva dolgoletno delo in zanimanje osebe, ki ¾eli pridobiti vse atribute strokovnjaka. Kvalifikacije v tem postopku so ¹e posebej pomembne, ker je kakovost tolmaèenja odvisna od znanja prevajalca in njegove zmo¾nosti, da na preprost in preprost naèin interpretira celoten govor govora.Tolmaèi se med drugim uporabljajo med pogovori, delegacijami in med pogovori in poslovnimi sreèanji. Obseg dela tolmaèa je tako ¹irok. Ta poklic se vedno nana¹a na ¾eljo po doloèenem strokovnem znanju, zato bi moral biti poleg jezikovnih kompetenc dober tolmaè sposoben narediti vsaj eno stvar poleg jezikov.