Direktiva eu 447

Direktiva ATEX v poljskem pravnem redu je bila uvedena 28. julija 2003. Primerna je za podatkovne izdelke za delo na povr¹inah, ki so izpostavljene nevarnosti eksplozije. Zadevni izdelki morajo izpolnjevati stroge zahteve ne le za varnost, ampak tudi za zdravje. Direktiva ATEX vsebuje postopke za ugotavljanje skladnosti.

Perle Bleue Visage Care Moisturise

V naèelu doloèil obravnavanega normativnega akta sta stopnja varnosti in z njo povezani postopki ocenjevanja v prvi vrsti doloèeni z okoljsko nevarnostjo, ki jo bo imelo posebno orodje.Direktiva ATEX doloèa stroge zahteve, ki jih mora doloèen izdelek izvesti, da se kaznuje v potencialno eksplozivnih atmosferah. In katera cona je? Najprej, tu se nana¹amo na rudnike èrnega premoga, kjer obstaja veliko tveganje eksplozije metana ali premoga.

Direktiva ATEX ima natanèno delitev naprav na sile. Dva sta. Pri ¹tevilu delov dobimo naprave, ki se uporabljajo v podzemni vodi rudnika in na povr¹inah, ki se lahko zadovoljijo s potencialno eksplozivnim metanom. Druga skupina zahteva naprave, ki se uvajajo na razliènih mestih in ki lahko ogro¾ajo eksplozivno ozraèje.

Ta direktiva doloèa bistvene splo¹ne zahteve za vse naprave, ki delujejo na obmoèjih z nevarnostjo eksplozije metana / premoga. In bolj obèutljive zahteve so v usklajenih standardih.

Ne smemo pozabiti, da bi morale biti jedi, podobne tistim na obmoèjih, ki jih ogro¾a eksplozija, oznaèene z znakom CE. Oznaki mora slediti identifikacijska ¹tevilka prigla¹enega organa, ki mora biti lepa, vidna, stalna in enostavna.

Priglasitveni organ pregleda celoten nadzorni organizem ali eno orodje za zagotovitev sodelovanja z zakoni in prièakovanji iz Direktive. Ne smemo pozabiti, da se bo od 20. aprila 2016 sedanja direktiva nadomestila z novim pravilom ATEX 2014/34 / EU.