Davena blagajna

Veèina podjetnikov èrpa iz fiskalnih blagajn samo zato, ker jih prisilijo v zadnje predpise. Pomanjkanje blagajne v interesu ali v èasu prodaje, kjer promet presega dvajset in veè tisoè zlotov na leto, je huda malomarnost, za katero nas je davèni urad kaznoval z veliko globo. V blagajni morajo biti tudi frizerji, zasebni zdravniki, mehaniki in odvetniki. ©tevilo delov iz leta v leto nenehno nara¹èa. Uredba o ministru za finance doloèa, kdo mora imeti davèno blagajno. Ali je obveznost, da ima naprava registracijo prodaje, samo za nas in le problem?

Namesto da bi se prito¾evali glede formalnosti, povezanih s tak¹no napravo, si poglejmo prednosti, ki jih uporabljamo blagajno v na¹em poslovanju. Zahvaljujoè blagajni¹ki blagajni elzab k10 lahko poskrbimo za kaj in ko prodamo. Èe vodimo trgovino, nam bodo informacije iz blagajne pomagale doloèiti kolièino prodanega blaga. Te informacije nam ¹e ne omogoèajo, da ugotovimo, kak¹ni rezultati so izjemno poceni in v katerih je vredno vlagati na dno. Dokumenti, pripravljeni s pomoèjo blagajne, tj. Dnevna poroèila in meseèna poroèila, so tudi dragoceni nasveti za tiste, ki nameravajo v davènem uradu raèunati izkljuèno iz poznavanja prihodkov. Informacije, zbrane v teh poroèilih, znatno izbolj¹ajo to stali¹èe in kupujejo, da v izraèunih ne ustvarjamo toliko vrzeli.Denar iz blagajne, ki jo lahko podpremo v kraj¹em servisu. V veèjih trgovinah so velike prednosti blagajne skenerji, zaradi katerih vna¹anje informacij v valuto poteka hitreje in uèinkoviteje. Blagajne, opremljene s finanènimi terminali, so ¹e ena mo¾nost, ki nam lahko pomaga pri vodeni kampanji. Vsi ti fragmenti so le ¹e dodatna ugodnost za na¹e uporabnike, kar vpliva na to, da se na¹a trgovina ustavi za njih s prijaznim pomenom. Zahvaljujoè dobro izbrani blagajni¹ki blagajni lahko pridobimo veliko novih mo¹kih in obdr¾imo tiste, ki imajo velike zahteve za uèinkovitost storitev.