Bielsko diagnostiko

Kolposkopska diagnostika temelji na interpretaciji arhitekture povr¹inske in vaskularne podobe epitelija. Praktièno neopazne podrobnosti epitelnega dela materniènega vratu, ki pogosto predstavljajo posebno diagnozo, so del frakcijskih delov milimetra in je ¾ilna oblika, ki je na voljo v epitelni krogli, velikosti mikronov.

V stiku s sedanjostjo tudi najbolj¹i fotoaparat, ki prena¹a film v najveèji ostri obliki, nima mo¾nosti videti tak¹nih podrobnosti. Kar je daleè stran, so razliène barve odtenkov rdeèe in svetle barve, ki jih najdemo v preprostem filmu tega pomembnega okolja, posebna prepoznavnost. Na ¾alost je dosegljiv tudi z najbolj¹im video prenosom. Ogromni obrati kolposkopske podobe in specifiènega okolja, v katerem smo prisiljeni videti sliko, ne bodo kupili za uporabo naprav, ki dobro delujejo v naslednjih medicinskih zadevah. Zaradi nedostopnosti je tudi rokovanje z orodji zelo zapleteno. V pogodbi z zadnjim, celo z zdravnikom, ki je zelo praktièen pri uporabi kolposkopa, v veèini primerov ni mo¾nosti za zanesljivo spoznanje, temveè mora temeljiti tudi na raziskavah in osebnih predpostavkah.Optièni kolposkopi, opremljeni z vizualnim tunelom, so najbolj koristna re¹itev za kolposkopist, zaradi optiènega organizma pa imamo sposobnost vodenja opazovanja, ki daje natanèno diagnostièno interpretacijo opazovanega obmoèja, zaslon pa lahko vidi tudi pacient ali pripravnik ali vajenec.V zadnjem èasu, uèinkovit, vendar ¾e uporabljen kolposkop, ki izpolnjuje zahtevane standarde kakovosti za va¹o pisarno, ko in za javno bolni¹nico lahko kupite za veè tisoè zlotov, in opremljanje z vizualnim tunelom lahko naredite v katerem koli elementu za znesek, ki niha okoli pet tisoè zlotov. Èe je potrebno, je mogoèe porabiti premalo denarja, obnoviti stare, izrabljene kolposkope in po taki operaciji delujejo kot drugi. Kolposkop iz pomembnega dogodka, lahko dobite za del cene, ki jo morajo porabiti za nakup veliko praktiènega in netoènega video kolposkopa.